Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (TH Quảng Lộc)
 • (Thanh Cương)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  DSC_0300.JPG DSC_0200.JPG DSC03827.jpg DSC03823.jpg DSC03822.jpg DSC03821.jpg DSC03819.jpg DSC03818.jpg DSC03815.jpg DSC03614.jpg DSC036121.jpg DSC03730.jpg DSC037071.jpg DSC014181.jpg DSC01405.jpg DSC01403.jpg DSC01425.jpg DSC01402.jpg DSC01398.jpg DSC01388.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của trường Tiểu học Quảng Lộc

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > Bài viết > Văn bản ngành > Văn bản Phòng giáo dục >

  Công văn 155/PGD&ĐT Hướng dẫn thực hiện Quy chế BDTX

   UBND HUYỆN QUẢNG TRẠCH   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

                           

     Số: 155/PGD&ĐT            Quảng Trạch, ngày 16  tháng  5 năm 2013

                           

  V/v Hướng dẫn thực hiện Quy chế

     BDTX GV mầm non, tiểu học và THCS

   

      Kính gửi :  Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở.

   

  Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế  bồi dưỡng thường xuyên giáo viên MN, phổ thông và giáo dục thường xuyên (TT26); Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở (TT31); Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học (TT32); Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non (TT36);

              Căn cứ Công văn số 8390/BGDĐT-GDTX ngày 06/12/2012 của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn các trung tâm GDTX tổ chức bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 475/SGDĐT- GDCN-TX ngày 19/3/2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc hướng dẫn các TTGDTXX tổ chức bồi dưỡng thường xuyên GV MN, PT và GDTX theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên;

  Căn cứ công văn số 698/SGDĐT-GDCN-TX ngày 16/4/2013 của Sở GD&ĐT Quảng Bình V/v Hướng dẫn thực hiện Quy chế BDTX GV mầm non, phổ thông và GDTX

              Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Trạch hướng dẫn thực hiện quy chế và Chương trình BDTX giáo viên MN, TH và THCS với những nội dung sau đây:

  1. MỤC ĐÍCH CỦA BDTX

  1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

  2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng giáo dục và đào tạo và của sở giáo dục và đào tạo.

   (Theo Điều 3 - TT26)

  II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH BDTX

  Chương trình BDTX giáo viên mầm non, TH và THCS áp dụng cho tất cả cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên) đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, TH và THCS (sau đây gọi chung là các nhà trường) trên phạm vi toàn quốc; các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đào tạo, bồi dưỡng giáo viên.

  III. NỘI DUNG VÀ THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

  Nội dung BDTX được quy định trong chương trình BDTX do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tổng thời lượng BDTX đối với mỗi giáo viên là 120 tiết/năm học; bao gồm:

  1. Khối kiến thức bắt buộc

  a) Nội dung bồi dưỡng 1: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo các cấp học .Thời lượng 30 tiết/năm học/giáo viên, cụ thể:

  Bồi dưỡng về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về phát triển giáo dục và đào tạo theo các cấp học, tập trung đi sâu: Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng về giáo dục và đào tạo; Tình hình và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo cả nước và của tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học (đối với mỗi ngành, cấp học, bậc học) của Bộ GD&ĐT; Chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, các hoạt động giáo dục; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên; các văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục…

  b) Nội dung bồi dưỡng 2: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện. Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên, cụ thể (theo mẫu M7).

  2. Khối kiến thức tự chọn (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 3): Được quy định trong chương trình BDTX cho các cấp học, cụ thể: Đối với giáo viên mầm non: 44 mô đun; Đối với giáo viên Tiểu học: 45 mô đun; Đối với giáo viên THCS: 41 mô đun.

  Mỗi mô đun có thời lượng 15 tiết. Trong mỗi năm học mỗi giáo viên căn cứ vào nhu cầu bồi dưỡng của cá nhân để chọn 4 mô đun (tương đương với 60 tiết) để bồi dưỡng.

  IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BDTX

  1. Hình thức BDTX: Thực hiện theo Điều 5 - TT26

  2. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và khung thời gian thực hiện

  2.1. Kế hoạch BDTX: Được xây dựng theo năm học, bao gồm: các kế hoạch BDTX của giáo viên, các nhà trường, Phòng GD&ĐT, cụ thể:

  - Kế hoạch BDTX cá nhân (theo mẫu M1).

  - Kế hoạch BDTX của đơn vị (theo mẫu M2).

  - Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của Phòng GD&ĐT (theo mẫu M3).

  2.2. Khung thời gian thực hiện (theo mẫu M8).

        3. Hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên

  - Đối với giáo viên: Kế hoạch BDTX cá nhân (đã được phê duyệt); tài liệu BDTX.

  - Đối với các trường: Kế hoạch BDTX cá  nhân của mỗi giáo viên (đã được phê duyệt); kế hoạch BDTX của nhà trường; tài liệu BDTX; hồ sơ  đánh giá công tác BDTX (phiếu đánh giá; bản tổng hợp kết quả đánh giá, biên bản đánh giá); hồ sơ sơ kết, tổng kết công tác BDTX; sổ theo dõi kết quả BDTX.

  - Đối với phòng GD&ĐT: Kế hoạch BDTX của các nhà trường trực thuộc, Kế hoạch BDTX của phòng; tài liệu BDTX; hồ sơ kiểm tra, thanh tra công tác BDTX; hồ sơ cấp giấy chứng nhận hoàn thành công tác BDTX; hồ sơ sơ kết, tổng kết công tác BDTX; sổ theo dõi kết quả BDTX.

  Tất cả hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên được lưu giữ hằng năm.

        4. Tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng

  a) Tổ chức và quản lý BDTX giáo viên (theo hình thức tập trung)

  Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện tổ chức, quản lý về bồi dưỡng cho giáo viên mầm non, tiểu học và Trung học cơ sở.

  b) Trách nhiệm của phòng GD&ĐT và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên cấp huyện về thực hiện nhiệm vụ BDTX

               - Phòng GD&ĐT chủ trì phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên cấp huyện thực hiện các công việc sau:

  + Lựa chọn đội ngũ giáo viên giỏi, có uy tín, có năng lực tập huấn, có tinh thần hợp tác từ các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (gọi chung là giáo viên cốt cán) để nghiên cứu tài liệu, xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng và trực tiếp tổ chức bồi dưỡng;

  + Tổ chức cho giáo viên cốt cán về các trường để dự giờ, thăm lớp và khảo sát, điều tra nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên; trên cơ sở đó xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu đối tượng người học; tổng hợp danh sách đăng ký hình thức bồi dưỡng của giáo viên báo cáo Sở GD&ĐT (Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp - Thường xuyên) vào tháng 5 hàng năm.

  - Trong quá trình bồi dưỡng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên cần thống nhất với báo cáo viên về phương pháp học cho đối tượng người lớn, tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, hướng dẫn học viên phương pháp tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên cốt cán định kỳ theo tháng, quý, năm với các chủ đề khác nhau, trên cơ sở đó tổng hợp đánh giá kết quả bồi dưỡng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của đợt bồi dưỡng và đưa ra những giải pháp phù hợp góp phần nâng cao chất lượng BDTX. Kết hợp giữa việc sử dụng cơ sở vật chất sẵn có của Trung tâm với việc khai thác cơ sở vật chất, trang bị của các nhà trường, thư viện, nhà văn hóa… tại địa phương để tổ chức BDTX cho giáo viên;

  - Trung tâm giáo dục thường xuyên có trách nhiệm quản lý và tổ chức đánh giá kết quả BDTX giáo viên thông qua các bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, bài viết thu hoạch; báo cáo kết quả về phòng GD&ĐT, phòng GD&ĐT tổng hợp kết quả báo các về Sở GD&ĐT (qua Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp - Thường xuyên).

  c) Trách nhiệm của các Nhà trường MN, TH, THCS

  - Triển khai hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân, phê duyệt kế hoạch BDTX cá nhân và xây dựng kế hoạch BDTX của nhà trường báo cáo phòng GD&ĐT theo đúng thời hạn quy định tại các văn bản hướng dẫn về công tác BDTX của các cơ quan quản lý cấp trên;

  - Kiểm tra, đôn đốc giáo viên thực hiện kế hoạch BDTX đã được phê duyệt trong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được giao;

  - Tổ chức đánh giá tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên theo các quy định tại Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26 /2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT và các văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên.

   

  V. TÀI LIỆU VÀ KINH PHÍ ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BDTX.

  1. Tài liệu

  a) Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo TT31, TT32, TT36 đối với từng cấp học, bậc học và Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26 /2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT.

  b) Tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 1, 3 (theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT).

  c) Tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 2 (theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT).

      2. Kinh phí

  Kinh phí bồi dưỡng thường xuyên được dự toán trong kinh phí chi thường xuyên hằng năm theo phân cấp ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

  VI.  ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BDTX VÀ THANH TRA

  1. Đánh giá kết quả BDTX

  a) Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên: Theo Điều 12 - TT26

  b) Yêu cầu đánh giá: Việc đánh giá kết quả BDTX phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng và công khai, có tác dụng động viên, khuyến khích giáo viên tích cực tự học, tự bồi dưỡng.

  c) Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX

  - Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện tổ chức đánh giá kết quả BDTX giáo viên theo hình thức bồi dưỡng tập trung thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch… (sau đây gọi chung là bài kiểm tra);

  - Tổ chuyên môn và nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX giáo viên qua việc theo dõi quá trình dạy học và giáo dục học sinh của mỗi giáo viên, thông qua các hoạt động chuyên môn như: dự giờ, thăm lớp, họp tổ chuyên môn, báo cáo các chuyên đề… Tổ chuyên môn và nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (đối với mỗi giáo viên) theo 2 tiêu chí:

  + Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đính, nội dung chương trình, tài liệu  BDTX (5 điểm);

  + Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5 điểm).

  Những nội dung giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng tập trung do cơ quan quản lý cấp trên tổ chức, được cơ sở thực hiện nhiệm vụ BDTX đánh giá có kết quả thì giáo viên, tổ chuyên môn và nhà trường có thể lấy kết quả đó làm kết quả đánh giá hoặc làm cơ sở để cho điểm các tiêu chí đánh giá.

  d) Tổ chức đánh giá

  - Các trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên theo các bước sau:

  + Giáo viên tự đánh giá (tại cột (4) + (5) theo mẫu M4); Tổ chuyên môn tổ chức đánh giá từng giáo viên trong tổ ( tại cột (6) + (7) theo mẫu M4);

  + Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của từng giáo viên ( tại cột (8) + (9) mẫu M4), và tổng hợp kết quả đánh giá (theo mẫu M5) để đề nghị cơ quan quản lý cấp trên duyệt và cấp giấy chứng nhận.

  e) Điểm trung bình kết quả bồi dưỡng thường xuyên

  Thực hiện theo Khoản 3, Điều 13 - TT26 và hướng dẫn ở mẫu M4

  g) Xếp loại kết quả BDTX

  Thực hiện theo Điều 14 - TT26

  2. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX

  - Nhà trường dựa trên các kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên để tổng hợp kết quả xếp loại BDTX giáo viên (theo mẫu M5), gửi về phòng GD & ĐT để đề nghị duyệt và cấp giấy chứng nhận;

  - Phòng GD&ĐT cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với giáo viên mầm non, tiểu học và THCS (theo mẫu M6). Không cấp giấy chứng nhận cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch.

  3. Thanh tra, kiểm tra

  - Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra (định kỳ hoặc đột xuất) công tác triển khaiBDTX của các phòng GD&ĐT, của các nhà trường trên địa bàn toàn tỉnh; thanh tra, kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo quy định tại Thông tư số 26;

  - Phòng Giáo dục và Đào tạo thanh tra, kiểm tra (định kỳ hoặc đột xuất) công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên của các nhà trường trực thuộc.

  VII. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA GIÁO VIÊN

  1. Nhiệm vụ của giáo viên trong công tác BDTX

  - Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường và các quy định của Thông tư số 26;

  - Tự đánh giá kết quả BDTX, báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập qua BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

  2. Quyền của giáo viên trong công tác BDTX

  Thực hiện theo Điều 17 - TT26

  3. Đối tượng được miễn, hoãn thực hiện kế hoạch  BDTX

  - Hiệu trưởng (hoặc Hiệu phó phụ trách nhà trường, đối với những trường chưa bổ nhiệm Hiệu trưởng) được miễn kế hoạch  BDTX;

  - Giáo viên cốt cán được hoãn thực hiện kế hoạch BDTX trong năm học được giao nhiệm vụ tập huấn

  Trên đây là hướng dẫn thực hiện Quy chế và chương trình BDTX giáo viên, thực hiện từ tháng 5/2013. Phòng yêu cầu hiệu trưởng các trường nghiêm túc quán triệt nội dung văn bản này tới cán bộ, giáo viên và nhân viên của đơn vị mình, thường xuyên quan tâm chỉ đạo, triển khai tốt công tác BDTX giáo viên để hoạt động này thực hiện có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

  Các trường gửi về Phòng kế hoạch, biên bản đánh giá, danh sách tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại BDTX, báo cáo công tác sơ kết, tổng kết công tác BDTX về Phòng Giáo dục và Đào tạo  bằng văn bản và thư điện tử  theo từng bộ phận chuyên môn có địa chỉ Email: Mầm non: ttlien_qt@quangbinh.edu.vn">ttlien_qt@quangbinh.edu.vn">ttlien_qt@quangbinh.edu.vn; Tiểu học: pthly_qt@quangbinh.edu.vn">pthly_qt@quangbinh.edu.vn">pthly_qt@quangbinh.edu.vn ; Trung học cơ sở: ttanh_qt@quangbinh.edu.vn">ttanh_qt@quangbinh.edu.vn">ttanh_qt@quangbinh.edu.vn  theo thời gian quy định (xem mẫu 8).

  Trước mắt, để có thông tin trong việc xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2013-2014 của toàn huyện, Phòng yêu cầu các trường khẩn trương xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2013-2014 của đơn vị mình, gửi về Phòng theo từng bộ phận chuyên môn  trước ngày 25/5/2013 để Phòng kịp thời báo cáo với Sở GD&ĐT đúng lịch qui định. (Trường nào chậm trễ, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trước toàn ngành). 

  Trong quá trình thực hiện, có gì chưa rõ xin thông tin về Phòng GD&ĐT (đ/c Trần Tiến Anh)  để được hướng dẫn./.

  Nơi nhận:                                                                  K.T. TRƯỞNG PHÒNG

  - Như trên (để thực hiện);                                                                 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  - UBND huyện, Sở GD&ĐT (để báo cáo);                                         

  - TT GDTX (để biết, phối hợp thực hiện);                                                    (Đã ký)

  - Lãnh đạo Phòng (để chỉ đạo);                                                                  

  - Các tổ chuyên môn MN, TH, THCS (để thực hiện);

  - Lưu: VT, đ/c Trần Tiến Anh (tổ THCS).                                             Nguyễn Văn Bình

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Th Quảng Lộc @ 15:08 30/05/2013
  Số lượt xem: 398
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến